ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД СТУДЕНТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ
Обмен учебными материалами


ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД СТУДЕНТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИЗбір, опрацювання, систематизація і підготовку матеріалів для звіту студент здійснює протягом усього періоду практики.

Закінчений зброшурований звіт студент підписує, потім його перевіряють і підписують керівники практики від підприємства і вузу.

Обсяг звіту - 25 - 30 сторінок.

Рекомендована структура звіту:

§ титульний аркуш (дод.А);

§ зміст;

§ вступ;

§ основний текст;

§ висновки та пропозиції;

§ перелік використаних джерел;

§ додатки;

§ щоденник практики.

Усі сторінки звіту повинні мати наскрізну нумерацію. Допоміжний матеріал потрібно поміщати в додатках. До допоміжного матеріалу можна віднести інструкції, виписки з технологічної документації, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру, окремі схеми, креслення. У тексті слід робити посилання на додатки. Аркуші звіту потрібно зшити. Щоденник практики додається до звіту.

Звіт формується на принтері на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4. Поля залишають зі всіх чотирьох сторін листа. Розмір лівого поля - 30мм, правого - 10 мм розміри, верхнього і нижнього - 20 мм.

Заголовки розділів необхідно писати великими буквами. Наприкінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки і переносити слова з заголовках не допускається. Розділи нумерують арабськими цифрами. Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізна. Першою сторінкою є титульний аркуш. Номер сторінки необхідно проставляти у правому верхньому куті.

У звіті наводяться необхідні ілюстрації: схеми, креслення, ескізи, фотографії та ін. Всі ілюстрації називаються рисунками. Рисунки нумерують послідовно в межах усього звіту арабськими цифрами, наприклад "Рис. 1". Рисунки необхідно розміщувати відразу після посилання на них у тексті звіту. Кожний рисунок повинен мати підпис.

Цифровий матеріал рекомендується розміщувати в звіті у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок і розміщуватися після першого посилання про неї в тексті. Таблиці нумеруються в межах звіту арабськими цифрами наприклад: "Таблиця 2".

У список літератури повинні входити усі використані джерела. Розташовувати їх необхідно в порядку появи посилань у тексті звіту.

У бібліографії варто вказувати такі відомості про книгу: прізвище й ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити в собі прізвище й ініціали автора, назву статті, найменування журналу, найменування серії (якщо така є) пишеться в лапках після скорочення слова серія, рік випуску, номер журналу, сторінки, на яких поміщена стаття.Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають із нової сторінки: у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Якщо в звіті є два або більше додатки, їх нумерують послідовно великими буквами, наприклад: "Додаток А". Кожний додаток повинен мати заголовок.

У список літератури повинні входити усі використані джерела. Розташовувати їх необхідно в порядку появи посилань у тексті звіту.

У бібліографії варто вказувати такі відомості про книгу: прізвище й ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити в собі прізвище й ініціали автора, назву статті, найменування журналу, найменування серії (якщо така є) пишеться в лапках після скорочення слова серія, рік випуску, номер журналу, сторінки, на яких поміщена стаття.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають із нової сторінки: у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Якщо в звіті є два або більше додатки, їх нумерують послідовно великими буквами, наприклад: "Додаток А". Кожний додаток повинен мати заголовок.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная